ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОМБОЛА

ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

„Ловеч Пропъртис Мениджмънт” ООД , със седалище в град Ловеч и адрес на управление: ул. „Търговска” № 45, ет.4, с ЕИК 110545982. Тези правила за провеждане и участие в томболата са задължителни за участниците. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.ccl.bg.

ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Томболата стартира, считано от 0.00 часа на 10.07.2010 г. и продължава до 23.59 часа на 10.09.2010 г., включително. Тя ще бъде проведена на територията на Сити Център Ловеч в град Ловеч, ул. „Търговска” № 45.

УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА

В томболата могат да вземат участие всички пълнолетни дееспособни физически лица, с изключение на служители и търговци в „Ловеч Пропъртис Мениджмънт” ООД както и членове на техните семейства. Лицата, желаещи и имащи право да участват, следва в периода на томболата, посочен в тези правила, да са направили покупка в някой от магазините, находящи се в Сити Център Ловеч на стойност над 20 лв. с ДДС и да са попълнили предоставен от организатора талон за томболата. Талоните за участие се получават в магазините от комплекса при покупка над 20 лв. Лицето попълва в талона необходимата информация: име, телефон за контакт, дата и стойност на покупката и търговски обект, и след попълването им сгъва и пуска талона в урната, находяща се на Партера. Участниците в томболата трябва да пазят касовите бележки, с които да удостоверят покупката, до получаването на наградите.

НАГРАДИ

Предлаганите награди по време на томболата са:
- Екскурзия за двама до ВИЕНА и БУДАПЕЩA (първа награда);
- СПА УИКЕНД (втора награда);
- Фотоапарат BENQ C1020 (трета награда)

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА

Тегленето на спечелилите ще се извърши на 12.09.2010 г. от 12.00 ч. в Сити Център Ловеч в присъствието на Нотариус и представител на „Ловеч Пропъртис Мениджмънт” ООД. Участниците, спечелили награди и не присъстващи на тегленето на томболата, се уведомяват с обаждане на телефонния номер, посочен от тях в талона за участие, както и обявяване на имената им на Интернет страницата www.ccl.bg до 30.09.2010 г.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

С участниците, спечелили награди, ще се свържат представители на организатора за уточняване на детайлите по получаването им. Наградите се получават лично на територията на Сити Център Ловеч или от лице с нотариално заверено пълномощно, срещу представяне на лична карта и, при получаване, което не е лично - нотариално заверено пълномощно.

Участниците, спечелили награди, следва да се явят в срок до 30.09.2010 г. в офиса на организатора в град Ловеч, Сити Център Ловеч, ул. „Търговска” № 45, ет.4, за получаване на същите. В случай, че в този срок не се явят, участниците, спечелили награди губят правото да получат наградата.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Участник в томболата, спечелил награда, съгласно тези правила няма право на замяна на спечелената награда с паричната й равностойност.

С попълването на талона за участие, участниците дават своето съгласие да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии като спечелили награда от томболата.

С попълването на талона за участие, участниците се съгласяват изцяло с тези правила, в това число и за предоставяне на личните си данни съгласно предвиденото в тях.

„Ловеч Пропъртис Мениджмънт” ООД се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в томболата да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за провеждането на томболата по тези правила и да не предоставя същите на трети лица.